project

ALL

파주 청소년 복합 문화센터

 

 

 

과  업  명         경기도 파주시 청소년 문화복합공간

대지위치         경기도 파주시 야당동 54-1

지역지구         계획관리지역, 성장관리계획구역

대지면적         5,569.00

용       도         가설건축물

층       수         지상 2층

건축 면적        160.50

연  면  적        173.99

건  폐  율        -

용  적  률        -

주차 대수       -

건축 구조       경량철골조 (컨테이너)

최고 높이       12.2m

 

 

 

Name큐브디자인
Date 2022.02
Hit1,839
↑